Sociale verplichtingen als werkgever

print

Je sociale verplichtingen als werkgever


Personeel aanwerven is een belangrijke stap voor een starter. Om te beginnen uiteraard om financiële redenen. De totale loonlast zal ongeveer het drievoudige bedragen van het nettoloon dat je personeelslid mee naar huis neemt.

Maar iemand in dienst nemen is ook een belangrijke stap omdat je je er een heleboel nieuwe verplichtingen mee op de hals haalt.

Verplichte aansluitingen als werkgever

Dit zijn de instanties waarbij je je moet aansluiten als werkgever:


  • Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ);

  • sociaal secretariaat;

  • verzekering tegen arbeidsongevallen af;

  • externe dienst voor preventie en bescherming;

  • kinderbijslagfonds.

In de praktijk zal je het vaakst te maken hebben met je sociaal secretariaat. Dat berekent de lonen, maakt je aangiften en stort jouw RSZ-bijdragen door, regelt de administratie rond kinderbijslag, ziekte enz.

Verplichtingen tegenover je werknemers

  • arbeidsovereenkomst opstellen;

  • arbeidsreglement opstellen en overhandigen tegen ontvangstbewijs;

  • welzijnswetgeving naleven;

  • cao’s (collectieve arbeidsovereenkomsten) uitvoeren die op jouw sector van toepassing zijn (bijv. in verband met minimumloon, diverse vergoedingen, eindejaarspremies...).

Check de tewerkstellingsmaatregelen

De overheid moedigt het aanwerven van personeel aan met allerlei “tewerkstellingsmaatregelen”. Helaas vormen die een totaal onoverzichtelijk allegaartje. Vooraleer je iemand in dienst neemt, check je best welke maatregelen in jouw voordeel zijn. Dat kan via de speciale website Aandeslag.be.

Gunstmaatregelen voor de eerste indienstnemingen


Sinds 1 januari 2015 zijn de eerste drie indienstnemingen voor de werkgever goedkoper dan voordien, want de vermindering van de werkgeversbijdragen aan de RSZ is lichtjes verhoogd (verhoging van 50 euro per kwartaal). De verminderingen blijven echter onveranderd voor de aanwerving van een vierde en een vijfde werknemer.

Heel concreet betekent dit dat een zelfstandige die op 1 januari 2015 zijn eerste werknemer in dienst neemt, voor het eerste tewerkstellingsjaar een RSZ-vermindering van 6.200 euro geniet.

Meer informatie

Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ)
Deze openbare instelling beheert de sociale zekerheid van de zelfstandigen.

FOD Sociale Zekerheid
Op de site van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid vind je de lijst van de erkende sociale secretariaten.

Aandeslag.be
Officiële internetapplicatie die de weg wijst in de jungle van loonkostenverlagende maatregelen van de overheid.

Bouton-2