Boekhoudkundige en fiscale verplichtingen

print

Boekhoudkundige en fiscale verplichtingen


Voor een ondernemer is een boekhouding voeren een wettelijke verplichting. Daarnaast zijn BTW-aangiften en een jaarlijkse belastingaangifte vereist.

1. Boekhouding

De boekhouding geeft inzicht in de ware financiële situatie en is cruciaal voor een goed management van een onderneming. Als starter mag je niet twijfelen: je hebt de hulp nodig van een externe boekhouder of accountant (tenzij je er zelf een bent, natuurlijk).

Sinds enkele jaren hoef je naast je elektronische boekhouding geen boekhouding op papier meer bij te houden.

De wettelijke verplichtingen verschillen naargelang het type van onderneming en de omvang.

De vereenvoudigde boekhouding volstaat voor eenmanszaken (zelfstandigen zonder vennootschap), vennootschappen onder firma (VOF) en gewone commanditaire vennootschappen (GCV), althans zolang de omzet 500.000 euro niet bereikt.


  • Cash verrichtingen hou je dagelijks bij in je kasboek.

  • Bankverrichtingen hou je eveneens dagelijks bij in je bankboek.

  • Regelmatig moet je je aankoop- en verkoopboek updaten.

  • Eén keer per jaar zorg je voor een inventaris en een jaarrekening.

Een volledige boekhouding is verplicht voor elke NV, BVBA, EBVBA, S-BVBA, CV en CVA, en sowieso voor alle ondernemingen die een omzet draaien van 500.000 euro of meer.

Bovenop de verplichtingen van de vereenvoudigde boekhouding komen hier de volgende verplichtingen:

  • een rekeningenstelsel;

  • een uitgebreide jaarrekening met de balans, de resultatenrekening en een toelichting.

De jaarrekening moet je ter goedkeuring voorleggen aan de algemene vergadering. Bij kleine vennootschappen is dit doorgaans een louter papieren formaliteit die de boekhouder voor zijn rekening neemt. De boekhouder bezorgt de jaarrekening aan de Nationale Bank.

2. BTW (belasting op de toegevoegde waarde)

Op de goederen en/of diensten die jij levert, betalen de klanten BTW (meestal 21%). Deze bedragen stort je door naar de BTW-administratie, na gehele of gedeeltelijke aftrek van de BTW die jijzelf hebt betaald op de goederen en diensten die je zelf hebt aangekocht.

Elk kwartaal dien je een BTW-aangifte te doen. In de praktijk doet je boekhouder dat op basis van de verantwoordingsstukken die je hem bezorgt. Concreet gaat dat hoofdzakelijk over je verkoop- en aankoopfacturen en je rekeninguittreksels.

Naast het gewone stelsel zijn er twee speciale regelingen:


  de vrijstellingsregeling: als je maximum 5580 euro omzet per jaar, hoef je geen BTW aan te rekenen maar mag je er zelf ook geen aftrekken. Op je facturen dient de volgende vermelding te staan: “Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling - BTW niet toepasselijk”.

  het forfaitaire BTW-stelsel: dit is bedoeld voor een aantal soorten eenmanszaken, VOF’s, GCA’s en BVBA’s die minder dan 750.000 euro omzet draaien (exclusief BTW) en die tenminste 75% van hun omzet realiseren met handelingen waarvoor het niet verplicht is een factuur uit te schrijven. Het gaat o.m. om apothekers, bakkers, caféhouders, kappers en allerlei kleinhandelaars. De BTW die zij verschuldigd zijn, wordt forfaitair berekend op basis van een akkoord dat hun sectororganisatie heeft gesloten met de BTW-administratie.

3. De belastingaangifte

Vertrouw het opstellen van je fiscale aangifte toe aan je boekhouder of accountant. Het is onbegonnen werk zelf uit te zoeken hoe je de aangifte kan optimaliseren.

Ben je een eenmanszaak (zelfstandige zonder vennootschap), dan val je onder de personenbelasting. Je betaalt belasting op je winst, dit is je bruto-inkomen verminderd met je beroepsuitgaven. Er zijn 5 schijven; van je winst boven ongeveer 35.000 euro verdwijnt 53,30% naar de Staat.

Werk je met een vennootschap, dan valt de aangifte onder de vennootschapsbelasting. Het standaard belastingtarief bedraagt 33,99% van de winst, 3% crisisbelasting inbegrepen. In bepaalde omstandigheden betalen kleine vennootschappen minder.

In beide gevallen ben je in de eerste drie jaar vrijgesteld van trimestriële voorafbetalingen. Ook daarna zijn ze niet verplicht, maar als je geen voorafbetalingen doet, betaal je een boete, de zgn. vermeerdering.

Meer informatie

FOD Financiën
Selecteer op deze portaalsite eerst Thema’s en dan Belastingaangifte. Er is o.m. een onderdeel over de voorafbetalingen.

belgium.be
Deze portaalsite somt de boekhoudkundige verplichtingen op en wijst de weg naar bijkomende informatiebronnen.

Bouton-2