Verplichtingen van de werkgever in België : een verantwoordelijke werkgever zijn, die openstaat voor dialoog


Als werkgever moet u bepaalde wettelijke verplichtingen rond de arbeidsverhouding respecteren. Het gaat hierbij vooral om de verplichtingen op het vlak van welzijn, sociale dialoog en verzekeringen.

De Arbeidswet legt werkgevers bepaalde verplichtingen op omtrent het welzijn van werknemers, hun veiligheid en om hun bepaalde sociale rechten te garanderen.

Die verplichtingen gaan veel verder dan administratieve formaliteiten die bij het aanwerven van een nieuwe medewerker moeten worden vervuld, zoals het contract, het arbeidsreglement en de Dimona-aangifte.

Veiligheid en welzijn op het werk

Optimale werkomstandigheden garanderen, is essentieel om uw medewerkers te motiveren. De werkgever moet verplicht een proactief welzijnsbeleid voeren. Hiertoe zijn er verschillende dwingende bepalingen beschreven in de Wet betreffende het welzijn op het werk..

Ten eerste moet de werkplek voldoen aan alle normen op het gebied van veiligheid, gezondheid en hygiëne. Tevens moet u een werkkader creëren met respect voor iedereen, en zorgen voor een preventief beleid inzake stress, psychosociale druk of pesterijen.

Ten tweede moet de werkgever gebruikmaken van een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Die voert regelmatig controles uit, waaronder medische.

Ten derde is de werkgever verplicht om zich te verzekeren tegen werkongevallen. Als werkgever bent u immers juridisch verantwoordelijk voor ongevallen die plaatsvinden op de werkplek of tijdens de verplaatsingen van en naar het werk.

Dialoog met de werknemers en ociaal overleg

Vanaf 50 werknemers moet een onderneming voldoen aan de Europese richtlijn van 2008 over het informeren en raadplegen van werknemers en dus beschikken over een ondernemingsraad (OR) alsook een comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW), waarbij in beide zowel werknemers als managementleden zetelen. De comités moeten regelmatig op de hoogte worden gebracht van de sociale, economische, gezondheids- en veiligheidsaspecten binnen de onderneming.

Elk bedrijf is ook verplicht om de collectieve arbeidsovereenkomsten (CCT). Dit zijn de sectorale overeenkomsten tussen werkgevers en werknemers.

Kinderbijslag

Naast de verplichtingen op het gebied van de sociale zekerheid, moet de werkgever ook aangesloten zijn bij een kinderbijslagfonds. Dit fonds is belast met de uitbetaling van de geboortepremies en de kinderbijslag. Sinds 1 juli 2014 is de bevoegdheid over de kinderbijslag overgeheveld naar de Vlaamse en de Duitstalige Gemeenschap, naar het Waalse Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Loontrekkenden en zelstandigen genieten voortaan een zelfde kinderbijslagstelsel. Meer info en links naar de bevoegde instellingen vindt u op de website van het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag (FAMIFED).

Meer weten

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg
Heel wat informatie over welzijn op het werk en de sociale dialoog, enz.

FOD Sociale Zekerheid
De portaalsite van de sociale zekerheid biedt praktische informatie en verschillende online diensten voor ondernemingen en hun mandatarissen (ESS, dienstverleners, curatoren,...)

Business.Belgium
De portaalsite Business.Belgium bevat heel wat informatie over de wetgeving, de verplichtingen van de werkgever en de actiemiddelen.

Respect op het werk
‘Respect op het werk’ bevat informatie over psychosociale risico’s (PSR). De website richt zich tot wie bezig is met preventie in ondernemingen.

RVA
De website van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening bevat algemene informatie over het werkgelegenheidsbeleid in België

VOKA
VOKA somt de belangrijkste aandachtspunten bij groei voor ondernemers op.

BECI
De website van BECI bevat algemene informatie over de sociale wetgeving.

Bouton-2