Arbeidsovereenkomst : een nieuwe medewerker in mijn team


Op het einde van het wervingsproces moet u bepaalde formaliteiten in orde brengen voordat uw medewerker kan beginnen. U moet uiteraard een eerlijk loonvoorstel doen, maar ook voor een arbeidsovereenkomst zorgen. En de nieuwkomer moet akkoord gaan met het arbeidsreglement.

Loon naar werk. Maar hoeveel is het werk dat uw pas aangenomen medewerker gaat doen eigenlijk waard? In België is het de gewoonte om over het salaris te onderhandelen. Technisch gezien bestaat er in ons land geen wettelijk vastgelegd minimumloon. Maar weet dat er desalniettemin wettelijke beperkingen zijn.

Zo heeft de Nationale Arbeidsraad een lijst gemaakt met loonbarema’s per sector. Deze zijn vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO). Als er binnen uw sector geen loonbarema’s bestaan, dient u nog steeds een een maandelijks minimuminkomen te garanderen.

Van het toegekende salaris moet u de sociale zekerheidsbijdragen (voor werkgever en werknemer) en de roerende voorheffing aftrekken.

De arbeidsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst legt de gezagsrelatie tussen werkgever en werknemer rechtsgeldig vast. Dit is een centraal gegeven in het werkkader. In het geval van een conflict zal het arbeidscontract een van de eerste elementen zijn die de rechtbank in aanmerking neemt.

Het arbeidscontract moet volgende elementen bevatten:


  • de titel en omschrijving van de functie;

  • de aard van de arbeidsverhouding;

  • de aard van de overeenkomst en de mogelijke duur;

  • de renumeratie;

  • eventuele extralegale voordelen (vakanties, maaltijdcheques, etc.);

  • de duur van de proefperiode;

  • een verwijzing naar het arbeidsreglement;

  • ...

Het contract wordt opgemaakt in twee exemplaren, een voor de werkgever en een voor de werknemer. Voor een voorbeeldcontract. Kunt u terecht bij uw sociaal secretariaat.

Het arbeidsreglement

Het arbeidsreglement is net zo belangrijk als de arbeidsovereenkomst. Het omvat de regels die u heeft vastgelegd voor de goede werking van het bedrijf. Denk aan de werktijden, de te volgen procedure in geval van ziekte, regels in verband met hygiëne en veiligheid, de feestdagen, de wijze waarop het loon wordt uitbetaald, sancties bij verzuim, de gegevens van werknemersvertegenwoordigers en van de preventieadviseurs enzovoort. Ook het preventiebeleid omtrent alcohol en drugs moet in het arbeidsreglement staan. Het arbeidsreglement wordt in tweevoud voorgelegd aan de werknemer. De werkgever moet in het bezit zijn van een ondertekend ontvangstbewijs.

De Dimona-verklaring

Een laatste administratieve stap voordat u uw nieuwe medewerker in zijn nieuwe rol kunt installeren, is de Dimona-aangifte. Dit is louter een formaliteit bedoeld om de gegevens van uw medewerker door te geven aan de sociale zekerheid: zijn identiteit, de datum van indienst(of uitdienst)treding, etc. De aangifte kan elektronisch.

Voor al deze zaken kan u de hulp inschakelen van uw sociaal secretariaat, of het nu gaat om het salarisbeheer, de berekening van de sociale bijdragen, het opstellen van een arbeidsovereenkomst of van het arbeidsreglement .

Meer weten

Nationale Arbeidsraad
Op de site van de NAR vindt u tal van themadossiers op het vlak van werkgelegenheid en de loonbarema’s per bedrijfstak.

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Uitgebreide informatie over arbeidsovereenkomsten, het arbeidsreglement, de sociale dialoog, etc.

Belgium.be
Al wat u moet weten over arbeidscontracten.

Bouton-2