Welke optimalisatietools voor het financieel beheer van mijn onderneming


Het succes van uw onderneming hangt niet alleen af van uw commerciële strategie. Om te vermijden dat datgene waar u zo hard voor heeft gewerkt door ramen en deuren weer naar buiten wordt gesmeten, moet u ook zorgen voor een strak financieel beheer. Hiervoor zijn er verschillende financiële en fiscale instrumenten.

Economen zijn het erover eens: België is een kampioen in hoge lasten voor bedrijven. Maar diezelfde economen erkennen ook dat er in ons land een breed scala aan fiscale instrumenten bestaat die de belastingen aanzienlijk kunnen verlagen. En elk jaar bericht de pers over grote bedrijven die zich in ons land hebben gevestigd en weinig of geen belastingen betalen. We bekijken het bijzonder ingewikkelde Belgische belastingstelsel even nader.

VbP: Hoe profiteren van een verlaagd tarief?

Het tarief voor de vennootschapsbelasting (VpB) in België bedraagt maximaal 33,99%. Voor bedrijven met een belastbaar inkomen dat niet hoger is dan € 322.500, bestaat er een verlaagd opklimmend tarief. Het verlaagde tarief kan dalen tot 24,98%.

Om hiervoor in aanmerking te komen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen, die te maken hebben met het dividendbeleid, de beloning van bestuurders, de waarde van de aandelen, etc. Deze verlaging is evenwel niet cumuleerbaar met de notionele interestaftrek, zodat ze heel wat van haar aantrekkingskracht verliest.

Notionele interestaftrek

Een van de meest gemediatiseerde financiële optimalisatiemaatregelen in België is ongetwijfeld het mechanisme van de notionele intrestaftrek.Hoewel vaak bekritiseerd, is dit fiscale instrument nog steeds relevant. Het is ook een van de aantrekkelijkste belastingmaatregelen voor bedrijven die zich in België vestigen.

Het mechanisme maakt het mogelijk om een fictieve rente af te trekken van het risicokapitaal. Officieel heet de regel ook "belastingaftrek voor risicokapitaal". Als een onderneming geld leent voor haar financiering, kan ze de rente aftrekken van haar belastbare basis. Voor risicokapitaal daarentegen, kan ze de aan aandeelhouders uitgekeerde dividenden niet aftrekken. De notionele interestaftrek is bedoeld om deze fiscale discriminatie tussen risicokapitaal en vreemd vermogen te corrigeren. De FOD Financiën is van plan om kapitaalinvesteringen te stimuleren voor bedrijven die in België zijn gevestigd.

De aftrek wordt toegekend aan alle bedrijven onderworpen aan de Belgische vennootschapsbelasting of aan de vennootschapsbelasting voor niet-ingezetenen.

De groepsverzekering

Een van de meest populaire financiële optimalisatiemaatregelen in België is nog steeds de groepsverzekering. Via dit product wordt er op een fiscaal interessante manier pensioenkapitaal opgebouwd voor bedrijfsleiders en werknemers. De premies worden betaald door het bedrijf en zijn volledig aftrekbaar. Op deze manier kan een onderneming de belastbare basis dus verlagen en betaalt ze minder belastingen en minder sociale bijdragen

Een groepsverzekering moet aan bepaalde eisen voldoen. Een daarvan is dat alle medewerkers uit eenzelfde beroepscategorie binnen het bedrijf dezelfde dekking hebben. Indien u als bedrijfsleider een individuele regeling wil voor uw pensioenverzekering, dan kiest u voor een Individuele Pensioentoezegging (ITP). Dit product heeft exact dezelfde voordelen als een groepsverzekering, zonder te moeten voldoen aan de eisen voor een groepsdekking.

Zowel een groepsverzekering als een ITP hebben een bijkomend voordeel: de backservice. Hiermee kunnen de premies voor maximaal de laatste tien jaar eenmalig in één keer worden betaald, zelfs als de onderneming nog geen tien jaar bestaat. Dit is een volledig legale manier om cash uit de onderneming te halen en tegelijkertijd de belastbare basis te verlagen.

Maar opgelet, indien u de "de 80%-regel" niet respecteert, valt de aftrekbaarheid van de premies weg.

Kapitaalverhoging en -vermindering

Het bedrijfskapitaal vertegenwoordigt de bedragen binnengebracht door de individuele aandeelhouders. Het is mogelijk dat dit bedrag op een gegeven moment niet meer realistisch is. Is er onvoldoende kapitaal, dan moet dit worden "verhoogd", om de financiële basis van de onderneming te versterken en te zorgen voor een betere solvabiliteit. Voor een kapitaalverhoging is een algemene vergadering nodig. Aandeelhouders en vennoten hebben bovendien een voorkeurrecht bij de uitgifte van nieuwe aandelen.

Omgekeerd kan men via kapitaalvermindering overtollig kapitaal uit de onderneming halen door eigen aandelen in te wisselen. Deze oplossing werkt een liquiditeitssurplus weg en heeft ook aanzienlijke fiscale voordelen. Dankzij de techniek kunt u niet alleen een deel van de winst van het bedrijf contant uitkeren aan de aandeelhouders, maar ook de waarde van de resterende aandelen verhogen.

Er zijn strikte regels om kapitaal te mogen verminderen. Laat u voor dit type operaties bijstaan door een professional.

Meer weten


1819.brussels
De website 1819.brussels verstrekt algemene informatie over bedrijfsfinanciering. Ook kunt u er met vragen terecht bij adviseurs.

FAQ bij de FOD Financiën over notionele intresten
De FOD Financiën beantwoordt vaakgestelde vragen over de aftrek voor risicokapitaal oftewel de notionele intrestaftrek.

Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB)
Op de site van het IAB vinden bezoekers een overzicht van accountants en belastingconsulenten die u kunnen helpen met de fiscale optimalisatie en het financieel beheer van uw onderneming.

Dyzo
Dyzo begeleidt de Vlaamse zelfstandige ondernemer in moeilijkheden en biedt hem concreet juridisch advies, informatie en praktische tips maar ook een luisterend oor.
Centrum voor Ondernemingen in Moeilijkheden
In Brussel heeft het COm de opdracht om zelfstandigen en bedrijfsleiders te helpen met het opmaken van de balans van hun professionele situatie en nieuwe wegen met oplossingen te vinden voor problemen als: een slechte verstandhouding tussen vennoten, commerciële geschillen, financiële moeilijkheden, juridische problemen, zorgen omtrent personeel, enz.

Bouton-2