Wat met internationale leveringen?


De fijne kneepjes van het internationaal transport beheersen, is geen gemakkelijke taak. Hier enige nuttige raad vooraleer u uw eerste pallets verzendt.

Kies een transportwijze

België is een logistiek knooppunt en een ideale uitvalsbasis om goederen via de weg, de lucht, het spoor of het water te exporteren. Op welke manier u goederen best vervoert, hangt af van verschillende factoren, zoals het gewicht of het volume van de goederen, de afstand en de te respecteren levertermijn. Een voorbeeld : hoewel riviervaart en zeetransport ideaal zijn voor grote volumes, zal luchtvracht toch de voorkeur genieten wanneer snelheid primeert.

Er zijn altijd risico’s verbonden aan goederenvervoer: beschadiging (schade of breuk te wijten aan schokken tijdens het verplaatsen of door een onjuiste verpakking), niet-levering (door verlies of diefstal van de goederen), te late levering, etc. Daarom is het aanbevolen om te zorgen voor een correcte verpakking. Om u te beschermen tegen elke betwisting van uw klant of de transporteur, kunt u de kwaliteit van uw verpakkingen laten certificeren bij een gespecialiseerde instelling.

We raden u tevens aan om een verzekeringspolis af te sluiten voor goederentransport (verlies of diefstal) of door transport geleden schade (breuk, beschadiging).

Exportverklaring of niet?

Voor leveringen binnen de Europese Unie heeft u op enkele uitzonderingen na geen exportverklaring nodig.

Exportregelingen organiseren de uitvoer van communautaire goederen buiten de Europese Unie. In dit geval moet u in principe een exportverklaring indienen bij het douanekantoor dat toezicht houdt op de plaats waar de exporteur is gevestigd of waar de goederen zijn verpakt of geladen voor verzending. Voor meer informatie neemt u best contact op met de administratie der Douane en Accijnzen.

Handelsbelemmeringen

De toename van het aantal vrijhandelsovereenkomsten heeft veel douanebarrières doen vallen. Deze zijn echter in sommige gevallen vervangen door handelsbelemmeringen, namelijk de technische voorschriften en normen waaraan exporteurs in verschillende landen moeten voldoen.

Om het aantal barrières te verminderen, werd er binnen de Wereldhandelsorganisatie (WTO) een akkoord gesloten om het gebruik van internationale normen te promoten. Regels die hier niet aan voldoen moeten aan de WTO worden gemeld. De WTO -website inventariseert de verschillende niet-tarifaire belemmeringen (invoervergunningen, oorsprongsregels, etc.) die het exporteurs moeilijk kunnen maken. De “Market Access Database” van de Europese Unie is eveneens een nuttig hulpmiddel.

Statuut van Geautoriseerde Marktdeelnemer

Om de introductie van verboden of gevaarlijke goederen te voorkomen, zonder het vrije verkeer van legitieme goederen te schenden, hebben de Europese douanes het statuut van Authorized Economic Operator (AEO) in het leven geroepen.

Dit statuut heeft een aantal voordelen, waaronder een snellere en eenvoudiger toegang tot faciliteiten zoals het statuut van bekende afzender, gecentraliseerde in- en uitklaring, garantieontheffing, een aanzienlijke vermindering van controles, informatieverstrekking gelimiteerd tot de verplichtingen inzake veiligheid en beveiliging, etc.

Incoterms: Kesako?

Wie zijn eerste stappen zet in de internationale handel wordt al zeer snel geconfronteerd met een mysterieuze concept: Incoterms.

Incoterms® (Internationale leveringsvoorwaarden) zijn handelsafspraken die zijn ontwikkeld door de Internationale Kamer van Koophandel en gebruikt worden, zowel in internationale als nationale overeenkomsten, in het kader van de verkoop van goederen. De voorwaarden zijn bedoeld om het opstellen van contracten te vereenvoudigen, misverstanden in het goederenverkeer te voorkomen en, breder gezien, om de verplichtingen van kopers en verkopers vast te leggen. De laatste grote herziening vond plaats in 2010. Meer informatie hierover op de website van de Internationale Kamer van Koophandel.

Meer weten


Douanebeleid van de Europese Unie
Heel wat nuttige informatie over de douanestrategie van de EU en over internationale handelsbetrekkingen.


FOD Mobiliteit en Vervoer

Administratie der Douane en Accijnzen

Kamers van Koophandel
De Kamers van Koophandel in België en in het buitenland helpen u bij de afgifte van exportdocumenten, het viseren van documenten in het kader van exporttransacties, etc.

Bouton-2