Corporate governance: ten dienste van mijn bedrijfsstrategie


Corporate governance staat sinds het einde van de jaren 90 hoog op de agenda, als antwoord op de reeks aan financiële schandalen en valse informatieverstrekking door grote, gereputeerde ondernemingen. In eerste instantie werd dit gezien als iets voor beursgenoteerde bedrijven, maar het concept werd al snel uitgebreid naar KMO’s.

What is Corporate Governance?

Corporate governance – oftewel deugdelijk bestuur – verbetert de transparantie van de besluitvorming en de kwaliteit van de bedrijfsvoering. Dit voornamelijk door specifieke, welomschreven rollen toe te wijzen aan verschillende bedrijfsorganen en ervoor te zorgen dat er bij belangrijke strategische beslissingen aan alle belanghebbenden wordt gedacht.

GUBERNA, het Belgisch Instituut voor Bestuurders, definieert corporate governance als volgt:
«Governance heeft te maken met besturen, beheersen, verantwoording, toezicht en controle. Het is erop gericht de bestuursstructuren en de besluitvormingsprocessen van een onderneming efficiënter te organiseren, te objectiveren en transparanter te maken. Deugdelijk bestuur is aldus geen doel op zich, maar een middel om de ondernemingsstrategie waar te maken.»

Corporate governance is gebaseerd op een goede rolverdeling tussen de drie autoriteiten: de raad van bestuur, het uitvoerend comité en de algemene vergadering van aandeelhouders.

Raad van bestuur

De raad van bestuur is belast met de bedrijfsleiding en -vertegenwoordiging. Dit orgaan neemt dus de belangrijke strategische beslissingen met betrekking tot de onderneming, zoals de commerciële strategie, de financiële doelstellingen, fusies en overnames, het personeelsbeleid, onroerend transacties enzovoort.

Afhankelijk van de rechtsvorm van de onderneming laat de raad van bestuur bepaalde beslissingen over aan de algemene vergadering van aandeelhouders. Bij een naamloze vennootschap bijvoorbeeld de benoeming van extra bestuurders, het wijzigen van de statuten, de faillietverklaring van de onderneming, etc.

In de praktijk delegeert de raad van bestuur sommige van zijn bevoegdheden ook aan het uitvoerend comité, met name als het bedrijf groeit. Toch blijft de raad verantwoordelijk voor alle daden die onder zijn gezag vallen, zelfs als de beslissingen zijn genomen door een ander bedrijfsorgaan. De raad speelt dus een zeer belangrijke rol in de validatie en controle, vandaar de noodzaak van heldere en vlotte rapportagelijnen.

Uitvoerend comité

De leden van het uitvoerend comité zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en voor de implementatie van de strategie die door de raad is vastgelegd. Van het uitvoerend comité wordt verwacht dat het de raad duidelijk en nauwkeurig informeert over de evolutie van het bedrijf: rapportage, risicomanagement, bedrijfsresultaten, financiële situatie, eventuele hangende geschillen, sociale gegevens, etc.

Algemene vergadering van aandeelhouders

De algemene vergadering vertegenwoordigt de belangen van de aandeelhouders, dat wil zeggen alle investeerder (particuliere en institutionele) met een of meerdere aandelen in de onderneming. De algemene vergadering komt een keer per jaar samen om de jaarrekening en het jaarverslag te valideren. Het is ook de algemene vergadering die bestuurders benoemt en ontslaat, de statuten wijzigt of de onderneming failliet verklaart.

Codes van een deugdelijk bestuur

Het afgelopen decennium zijn er verschillende corporate governance-codes gepubliceerd. Zij dicteren de regels voor een transparante bedrijfsvoering en de rolverdeling tussen de verschillende organen. De twee belangrijkste referenties zijn de Corporate Governance Code voor beursgenoteerde ondernemingen en de Code Buysse voor niet-beursgenoteerde bedrijven. In aanvulling op deze twee basisdocumenten hebben sommige sectoren hun eigen deontologische code ingevoerd.

Meer weten

GUBERNA
Het Instituut voor Bestuurders heeft als doelstelling het bevorderen van deugdelijk bestuur in al zijn dimensies en voor alle bedrijfstypes.

Commissie Corporate Governance
De Commissie Corporate Governance werd opgericht in 2004 op initiatief van het VBO, Euronext Brussels en de CBFA (Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, nu FSMA) om samen één referentiecode op te stellen voor beursgenoteerde ondernemingen.

Commissie Buysse
Op deze website vindt u alle informatie over de Commissie Buysse. De opdracht van deze Commissie was een code uit te werken met specifieke aanbevelingen inzake behoorlijk bestuur voor alle niet-beursgenoteerde ondernemingen.

Bouton-2