Milieuverplichtingen

print

Aan welke milieuverplichtingen moet ik vodoen ?


Zich engageren om duurzaam te ondernemen, is niet iets vrijblijvends dat kan worden overgelaten aan de goodwill van bedrijven. Er zijn zeer strenge normen waaraan moet worden voldaan. Deze worden voornamelijk vastgesteld door de gewesten.

Elke onderneming moet verplicht voldoen aan verschillende milieunormen die op federaal niveau en in de meeste gevallen ook door de gewesten zijn vastgelegd. De regels zijn dus niet exact dezelfde in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Toch kunnen we ze onderbrengen in enkele grote categorieën. Voor meer details over uw regio, kunt u altijd contact opnemen met uw ondernemingsloket.

Geïntegreerd productbeleid

Indien u producten vermarkt, moeten deze voldoen aan de geldende Belgische normen. Deze federale maatregelen zijn ingesteld ter verbetering van de milieukwaliteit van producten en om de aankoop van de meest milieuvriendelijke waar te favoriseren. De regels hebben betrekking op de hele levenscyclus van een product, van de grondstofwinning tot vernietiging of recyclage.

De Federale milieu-inspectie waakt over de naleving van deze normen.

Bedrijfsvervoerplan (BVP)

Elke onderneming met minstens 100 werknemers op één locatie is wettelijk verplicht om een bedrijfsvervoerplan op te stellen. Dit driejarenplan moet de volgende elementen bevatten:


  • een complete diagnose van het mobiliteitsbeleid van de onderneming;

  • de maatregelen die de onderneming wil nemen om het voertuiggebruik in te perken en duurzame vervoersmiddelen te bevorderen;

  • een concreet actieplan om de doelstellingen te behalen.

Elke gewest heeft adviseurs die bedrijven kunnen helpen met het opstellen van hun BVP.

Milieuvergunning

De gewesten hebben voorwaarden vastgelegd waaraan een bedrijf moet voldoen om activiteiten te mogen uitoefenen die een impact kunnen hebben op de leefomgeving. Voor u een bepaalde site wilt gebruiken, moet u zich dus wenden tot de gemeente waar u uw onderneming wilt vestigen om te horen of u een milieuvergunning nodig heeft.

Hierbij gaat het om milieu-impact in de ruime zin van het woord, inclusief geluid, waterzuivering, urbanisme, de opslag en behandeling van afval enzovoort. Voor vrijwel alle industriële activiteiten is een milieuvergunning verplicht.

Andere verplichtingen

Voor verschillende zaken hebben de gewesten eigen milieunormen gedefinieerd die ondernemingen moeten respecteren:


  • Afvalbeheer: verplichte afvalverwijdering, verbod op verbranding en dumpen, verbod om gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval met elkaar te vermengen, de verplichting om een vergunning aan te vragen voor het gebruik van bepaalde afvalstoffen, voorwaarden om producten te stockeren...

  • Waterbeheer: waterafname (oppervlaktewater, grondwater, regenwater, leidingwater), water lozen, waterbehandeling, waterbelasting,…

  • Opslag: stockage van grondstoffen, gevaarlijke stoffen, gasflessen, tanks,…

  • Bodembeheer: verontreinigingspreventie, sanering,…

  • Luchtbeheer: controle van verwarmings- en koelinstallaties, uitstoot van fijne deeltjes, productie en gebruik van CFK’s, asbestbeheer, vergunning voor het gebruik van klimaatregelingssytemen,…

  • Geluidsbeheer: geluidsemissienormen,…

Meer weten

Geïntegreerd productbeleid
Het doel is de milieukwaliteit van de producten die op de markt worden gebracht, te verbeteren en de aankoop van de beste producten te bevorderen.

Toolbox for Mobility Management Measures in Companies
De Toolbox is een zoekfaciliteit die bedrijven en hun werknemers helpt bij het oriënteren en ontwikkelen van een eigen vervoerplan en bij het succesvol stimuleren van openbaar vervoer, collectief bedrijfsvervoer, carpool en fietsen in het woon-werk en zakelijk verkeer.

Milieuvergunning in Vlaanderen
Alle informatie over milieuvergunningen in Vlaanderen.

Milieuvergunning in Brussel
De website van Leefmilieu Brussel bevat voor ondernemingen een massa informatie over de milieunormen. Leefmilieu Brussel geeft aan welke stappen u moet volgen om een milieuvergunning te krijgen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Bouton-2