Energiepremies en groene belastingen voor bedrijven : stimulansen ter aanmoediging van ecologisch verantwoord ondernemen


Om u in een ecologisch verantwoorde aanpak te stimuleren, hebben de overheden een aantal steunmaatregelen in het leven geroepen in de vorm van premies, subsidies en fiscale aftrekposten. Zoals zo vaak in België is de hulp opgedeeld volgens de bevoegdheden van de verschillende gezagsorganen: federaal, regionaal, provinciaal en gemeentelijk.

Fiscale investeringsaftrek

De federale regering introduceerde twee soorten fiscale prikkels voor bedrijven die investeren in duurzame ontwikkeling.

Ten eerste kunt u genieten van een fiscale aftrek voor investeringen die uw energieverbruik verminderen. Gedurende de investeringsperiode kan de onderneming een deel van de geïnvesteerde som aftrekken van het belastbare basisinkomen. Het aftrekbare gedeelte varieert van jaar tot jaar (13,5% in aanslagjaar 2015).

De overheid heeft 12 investeringscategorieën gedefinieerd die voor aftrek in aanmerking komen, waaronder gebruikmaken van biomassa of warmtekracht en isolatiewerken.

Ten tweede is er ook een fiscale aftrek mogelijk voor investeringen in het onderzoek en de ontwikkeling van producten of technieken met een lage milieu-impact.

Om in aanmerking te komen voor dit belastingvoordeel moet de onderneming over een attest beschikken dat door het Gewest is afgeleverd. Hiervoor stellen de Gewesten een invulformulier ter beschikking. Laat uw aanvraag niet liggen: in een aantal gevallen moet die uiterlijk 3 maanden voor het einde van het belastingjaar zijn ingediend.

Premies en subsidies

In overeenstemming met de hun toegekende bevoegdheden hebben Gewesten verschillende steunmaatregelen ontwikkeld voor duurzame ondernemingen. Elk Gewest heeft zijn eigen pakket aan premies en subsidies om ecologisch verantwoorde maatregelen aan te moedigen: energiepremies, investeringssteun, groene leningen, subsidies voor de invoering van een energieboekhoudingssysteem, subsidies voor energie-audits, etc.

Opgelet: op Gewestelijk niveau zijn de verschillende premies niet altijd cumuleerbaar. Daarentegen houdt niets u tegen om ook een fiscale aftrek op federaal niveau aan te vragen.

Hulp van gemeenten en provincies

Sommige gemeenten en provincies bieden duurzame ondernemingen die zich op hun grondgebied willen vestigen specifieke hulpmaatregelen. Vergeet dus niet om bij hen te horen of u niet in aanmerking komt voor een kleine boost van de stad of de provincie.

Awards en prijzen

Verschillende publieke en private organisaties lanceren awards en prijzen ter beloning van duurzame initiatieven. Naast de erkenning als ecodynamische onderneming kunnen dit soort prijzen soms ook een kleine extra financiële impuls betekenen. Nationaal kunt u bijvoorbeeld meedingen naar de Belgische Prijs voor Energie en Milieu. Maar ook op regionaal en provinciaal niveau worden er wedstrijden georganiseerd.

Meer weten

FOD Financiën
Ondernemingen (geëxploiteerd door een natuurlijke persoon of door een vennootschap) en beoefenaars van een vrij beroep kunnen aanspraak maken op de investeringsaftrek.

Belgische Energie- en Milieuprijs
De Belgische Energie- en Milieuprijs wil de verwezenlijkingen van burgers, bedrijven, steden, gemeenten of dorpen, instellingen en de non-profitsector op het vlak van milieu en energie voorstellen, positieve en navolgbare initiatieven aanmoedigen en succesverhalen verspreiden.

Vlaanderen.be
Subsidies aan ondernemingen voor energiebesparende maatregelen in Vlaanderen.

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
Subsidies voor Vlaamse bedrijven: verhoogde investeringsaftrek of belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling.

Vlaams Energieagentschap
Meer informatie over de verschillende tegemoetkomingen voor Vlaamse bedrijven.

Unizo
Meer informatie over premies en subsidies aan groene ondernemingen.

EcoSubsi.brussels
Maakt uw onderneming zich op om investeringen te doen die de kwaliteit van ons milieu ten goede komen? Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stelt steunmaatregelen tot € 80.000 voor ten behoeve van uw groene projecten.

Bouton-2