Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen : ik kies voor een ecodynamische aanpak


Zich engageren voor duurzame ontwikkeling vraagt om daadkracht, maar kan ook een grote toegevoegde waarde betekenen voor uw onderneming. Er zijn niet alleen de voordelen voor het milieu, maar ook op het vlak van uw beheerskosten, uw imago en de relatie met uw stakeholders.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wordt vaak – ten onrechte – beschouwd als een duur proces, voorbehouden aan bedrijven met hoge winsten die graag een goed geweten hebben. Ervaring heeft ons echter geleerd dat ecodynamische ondernemingen beter gewapend zijn tegen bepaalde risico’s die te maken hebben met ons leefmilieu. Een klassiek voorbeeld: als u uw energieverbruik terugdringt (gas, elektriciteit, brandstof,...), wordt u ook niet zo hard geraakt door schommelende grondstofprijzen. De impact op uw risicomanagement is dan ook onmiddellijk.

Daarnaast is duurzame ontwikkeling belangrijk om het vertrouwen van uw stakeholders te winnen en te behouden: aandeelhouders, investeerders, medewerkers, klanten, leveranciers, de media, analisten, opinieleiders, buren, NGO's,...

Uw milieubalans

Begin met een uitvoerige evaluatie van uw huidige milieu-impact: de CO2-uitstoot van uw wagenpark, uw water- en energieverbruik, papierverbruik, etc.

Er zijn drie manieren om uw milieubalans op te maken:


  • Engageer een gespecialiseerde milieuauditor in en maak hem verantwoordelijk voor de duurzame aanpak van uw bedrijf.

  • Schakel de diensten in van een adviesbureau gespecialiseerd in milieu-impactstudies van ondernemingen.

  • Wend u tot een van de ecoadviseurs of energiefacilitatoren van elk Gewest.

De levenscyclusanalyse (LCA) van een product

Een LCA (Levenscyclusanalyse) maakt het mogelijk om het milieuprofiel vast te stellen van de producten die uw onderneming vermarkt. De methode houdt rekening met alle fasen in de levenscyclus van het product, van grondstofwinning tot vernietiging of recyclage.

Een actieplan met meetbare doelstellingen

De volgende stap in uw aanpak voor een duurzame ontwikkeling is het opstellen van een gedetailleerd actieplan met meetbare verbeterdoelstellingen. U zult zien dat u de ‘quick wins’ snel kunt identificeren. Nogmaals, een professional (een ecoadviseurs van uw Gewest of een extern adviesbureau) kan u helpen met de verfijning van uw strategie. Enkele voorbeeldinitiatieven om uw milieu-impact te beperken:


  • Stel uw printer in op dubbelzijdig afdrukken.

  • Weer het gebruik van de auto voor verplaatsingen die ook makkelijk te voet, per fiets of met het openbaar vervoer kunnen.

  • Programmeer het verwarmingssysteem om warmteverlies te voorkomen wanneer er niemand op kantoor is.

  • Kies voor elektronische facturatie.

  • Installeer een regenwatersysteem voor het doorspoelen van het sanitair.

  • Geef in uw bedrijfscafetaria de voorkeur aan lokale producten.

  • ...

Een milieuclausule in contracten met leveranciers

De milieu-impact van een onderneming hangt ook af van de houding van haar leveranciers. Een volgende stap is dus om bovenop wat u zelf doet uw leveranciers uit te nodigen om het goede voorbeeld te volgen. Het is niet ongewoon om milieu-clausules op te nemen in leverancierscontracten. Bijvoorbeeld om verplicht hernieuwbare energie te gebruiken, bepaalde ecolabels te respecteren, biodiversiteit te bevorderen, etc.

Communiceer over uw ecologisch verantwoorde aanpak

Stakeholders zijn maar zelden tevreden met beloftes en goede bedoelingen. Zij vragen u ook om over behaalde resultaten te rapporteren. Een speciale brochure, een rubriek op uw website, of zelfs een milieurapport zijn manieren om uw aanpak te objectiveren richting de buitenwereld. Waarnemers zijn meedogenloos voor bedrijven die aan ‘greenwashing’ doen, d.w.z. de buitenwereld misleiden met vage, weinig betrouwbare en niet te meten beloften.

Meer weten


Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling
Het FIDO werkt met de andere spelers samen aan de tenuitvoerlegging van een strategische visie op lange termijn met het oog op duurzame ontwikkeling op nationaal niveau

Maatschappelijk verantwoord ondernemen in België
De aandachtspunten van MVO, het belang van MVO voor de ondernemingen en haar stakeholders en een overzicht van de belangrijkste instrumenten en internationale normen.

Gids voor duurzame aankopen
Deze gids is een praktische hulp bij milieuvriendelijke aankopen onder sociaal verantwoorde condities.

Business & Society Belgium
Business & Society stelt zich voor als het referentienetwerk voor bedrijven die in samenwerking met verschillende stakeholders naar de uitbouw van een duurzame maatschappij streven.

Quadrant Platform
Quadrant Platform is een ontmoetingsplaats rond MVO voor ondernemers en organisaties, dat tot stand kwam op initiatief van de Kamers van Koophandel.

Groen en duurzaam ondernemen in Vlaanderen
De Vlaamse overheid helpt bedrijven op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Ecolizer
De Ecolizer is een hulpmiddel voor ontwerpers en productiebedrijven om innovatieve en tegelijk milieuverantwoorde producten te ontwikkelen.

Groen ondernemen in Brussel
Op deze pagina vindt u alle informatie voor de oprichting van een bedrijf in groene technologie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Brusselse adviseurs leefmilieu
Lijst van de milieu- en lokale Agenda 21- coördinatoren op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Bouton-2