Ecolabel: ik objectiveer het engagement van mijn onderneming


Ecoverantwoordelijk ondernemen wordt gewaardeerd.Er zijn dan ook maar weinig bedrijven die niet beweren dat ze begaan zijn met de bescherming van het milieu. Mais la réalité n’est pas toujours à la hauteur des promesses. En obtenant un éco-label ou une certification, votre entreprise se distinguera de la masse.

Veel bedrijven beweren dat ze groener wassen dan groen, maar hoe kan men de echte van de slechte onderscheiden? Een ecolabel of erkende certificering is een bewijs van uw geloofwaardigheid.

EMAS en ISO 14001

De Europese Unie heeft het EMAS-systeem systeem (Eco-Management and Audit Scheme) ontwikkeld, een set van standaarden om uw milieubeleid te beoordelen en te verbeteren. Deze certificering is geldig en erkend in de hele Europese Unie. Om het certificaat te krijgen, moet de onderneming haar milieumanagementsysteem voorleggen aan de toezichthoudende controleautoriteit, die ook het milieurapport zal valideren.

De EMAS-normen zijn vrijwel identiek aan die van de ISO 14001-certificering. Het is een set van te volgen criteria om een doeltreffend milieubeheersysteem te implementeren waardoor het bedrijf:


    • De kosten voor het afvalbeheer kan verminder.

    • Het energie- en materiaalverbruik terugdringt - De distributiekosten verlaagt.

    • Een beter imago heeft bij de regelgevers, beleidsmakers en de maatschappij.

De ISO-normen zijn internationaal erkend.

Charters en ecolabels

Op nationaal of regionaal niveau bestaan er verschillende milieucharters en ecolabels naast elkaar. In Vlaanderen bijvoorbeeld beschikt het Voka over haar eigen charter voor duurzaam ondernemen. In Brussel kent het BIM het charter voor ecodynamische ondernemingen toe aan zij die zich engageren het charter te respecteren.

In de Europese Unie is het Europese Ecolabel prevalent. Dit wordt toegekend aan producten en diensten die de milieunormen vastgesteld door de Europese Commissie respecteren. Om het te krijgen, moet u een aanvraag indienen bij de bevoegde nationale instantie: in België is dat de FOD Volksgezondheid.

Er bestaan ook specifieke ecolabels voor bepaalde industrieën, producten of diensten. De Ecolabel Index telt er meer dan 450!

CO2-neutraal

Als laatste in de lange lijst van ecolabels is er het CO2-neutraal-certificaat. Dit certificaat beloont de proactieve stappen van bedrijven om hun CO2-uitstoot te compenseren. Verschillende adviesbureaus zijn gespecialiseerd in de begeleiding van organisaties die hun ecologische voetafdruk compenseren. Om het certificaat te verkrijgen, moet er eerst een CO2-audit plaatsvinden. Vervolgens moeten de gemeten CO2-niveaus worden gecompenseerd door de financiering van energiebesparende projecten, bijvoorbeeld in ontwikkelingslanden.

Meer weten

Het Europees Ecolabel
Het Europees milieulabel is een officieel milieulabel dat gemeenschappelijk is voor alle landen van de Europese Unie. Het wordt toegekend aan producten en diensten die bepaalde milieucriteria respecteren.

Het Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen
Het Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen is een hulpinstrument om het bedrijfsbeleid rond duurzaam ondernemen te structureren en te werken aan een continue verbetering van de prestaties op milieu-, sociaal en economisch vlak.

Het Label ‘Ecodynamische onderneming’ in Brussel
Dit label beloont bedrijven die het Charter van Leefmilieu Brussel respecteren.

Bouton-2